HIVEOS常用命令

laoli
2022-05-09 / 1 评论 / 56 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2022年05月19日,已超过37天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

慢慢收集慢慢更新:

1.升级N卡显卡驱动到510.68.02

nvidia-driver-update https://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/510.68.02/NVIDIA-Linux-x86_64-510.68.02.run

2.修改机器名称

机器改名有两种方式
a.在os后台操作,直接在机器页面打开设定,点击名称一栏,输入机器名,然后点击更新机器
a1.png

b.在机器端直接修改,给机器插上显示屏,在屏上输入wname回车输入新的机器,然后回车就可以了
a2.png

3.同步时间命令

echo -e '[Time]\nNTP=cn.pool.ntp.org' > /etc/systemd/timesyncd.conf && systemctl restart systemd-timesyncd.service

4.更换自定义工作软件核心命令

cd /tmp && wget https://nbminer.oss-accelerate.aliyuncs.com/NBMiner_41.3_Linux.tgz -O NBMiner_41.3_Linux.tgz && tar -xvf NBMiner_41.3_Linux.tgz && cd NBMiner_Linux && miner stop && cp nbminer /hive/miners/nbminer/41.0 && miner start

5.升级系统至指定版本并重启

selfupgrade 0.6-217 && sreboot

6.Hiveos默认账号密码

账号:user 密码:1
0

评论 (1)

取消
  1. 头像
    兜兜里有糖
    Windows 10 · Google Chrome

    6666666666666666 可以可以表情

    回复